تست چاه نفت و گاز و اهمیت آن

تست چاه نفت و گاز و اهمیت آن

تست چاه نفت و گاز و اهمیت آن

فهرست:

 

1-مقدمه                                                                                                                  

2- اهداف اساسی در انجام چاه آزمایی عبارت اند از                                             

3- کاربرد اطلاعات چاه آزمایی                                                                             

4- عموماً تست های چاه را درسه دسته تقسیم می کنند                                          

5- دو نوع تست Build up وجود دارد                                                                    

6- آنالیز تست Build- up در چاه گازی                                                                 

7- پدیده (wbs) دو علت دارد                                                                               

8- آنالیزتست Drawn-down در چاه های گازی                                                   

9- روش دوم برای آنالیز تست Drawn-Down در چاه های گازی                                  

10- اثر skin factor                                                                                                

11- تست های مخصوص چاه گازی TESTS OF GASWELLS                        

 

 

 

مقدمه :

مهمترین هدف از تست یک چاه حفر شده در یک سازند تعیین قدرت سازند درتولید سیالات مخزن می باشد . اساسی ترین روش تست ، ایجاد کردن یک ریزش فشار در چاه است که منجر خواهد شد که سیالات سازند وارد چاه شوند.

اندازه گیری همزمان دبی جریانی و فشار در چاه در طول تولید یا اندازه گیری خیزش فشار در طول یک دوره بستن چاه می تواند برای اقتباس شاخص های مخزن، جهت ارزیابی مخزن استفاده شده باشد.

یک طراحی ، تجزیه و تحلیل و هدایت (تنظیم) تست ، به طور مناسب می تواند معمولاً اطلاعاتی را درباره تراوایی سازند و فشار مخزن ، حدود آسیب هر چاه ، آثار یک رفتار انگیزش (تحریک) و احتمال آن ، مرزهای مخزنی و ناهمگونی (هتروژنیتی ) فراهم کند.

یک تست چاه ، ممکن است هر موقع که نشانه های هیدروکربن آشکار شدند (در طول حفاری و یا در طول عملیات ارزیابی سازند) انجام شود. فرمت 29صفحه

 

 


خرید آنلاین